Гл. ас. Диана Йорданова Зашева, доктор

АРХИВ:

 

Приключена процедура по придобиване на академична длъжност “Доцент”:

Понеделник, 2015-01-06 16:47 часа — публикувано от Кристиян Кънев

Конкурс, обявен в бр. 9/ 03.02.2015 г. на Държавен вестник

Научна специалност: ” 01.06.23. „Имунология“, Професионално направление 4.3. „Биологически науки“, Област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“.

 

Кандидат по конкурса: Гл. ас. Диана Йорданова Зашева, доктор

 

Научно жури (утвърдено със заповед No. 88/11.03.2015):

1. Проф. д-р Мария Георгиева Иванова, дн- ИБИР- БАН- Председател

2. Проф. дбн Климентина  Николова Демиревска- ИФРГ, пенсионер

3. Проф. д- р Румяна Силвиева Миронова- ИМБ – БАН

4. Проф. дбн Росица Цвяткова Конакчиева- СУ „Св. Климент Охридски”

5. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева, доктор- ИБИР- БАН

6. Доц. Пламен Тодоров Тодоров, доктор – ИБИР- БАН

7. Доц. Стойно Стойнов, доктор- ИМБ – БАН

 

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата за конкурса

2. Списък с цитиранията

3. Справка за научните приноси

4. Автобиография

5. Участия в симпозиуми и конференции (списък) (документация)

6. Рецензия на проф. д-р  Мария Георгиева Иванова, дн

7. Рецензия на проф. д-р  Румяна Силвиева  Миронова

8. Становище на проф. дбн Климентина  Николова Демиревска

9. Становище на проф. дбн Росица Цвяткова Конакчиева

10. Становище  на доц. д-р Велислава Илиева Терзиева, доктор

11. Становище на доц. Пламен Тодоров Тодоров, доктор

12. Становище на доц. Стойно Стойнов, доктор

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 15/16 юли от 11:00 ч., в Заседателна зала на ИБИР-БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73, гр. София.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.