Вътрешен конкурс за избор на Ръководител секция „ Ембриобиотехнологии при животните” за срок от четири години.

  • Post by:
  • ноември 26, 2019
  • Comments off

   УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

На основание чл.46, ал.2 от Устава на Българска академия на науките и чл.26, ал.4 от Правилника за устройството, управлението и дейността, Правилник за процедурата по избор на ръководител секция/лаборатория от 31.02.2015г. на ИБИР-БАН,  Решение на НС  с Протокол № 82/29.10.2019г. и Заповед № 114/07.11.2019г. на Директора на ИБИР-БАН,

             ИБИР-БАН  обявява:  Вътрешен конкурс  за избор  на  Ръководител  секция „ Ембриобиотехнологии при животните” за  срок от четири години.

Допуснати до участие в конкурса, могат да бъдат кандидати, отговарящи на следните критерии:

  1. Ръководител секция или лаборатория могат да бъдат, доктори на науките или хабилитирани учени на основна работа в Института.
  2. Основни функции и задължения:

–        Отговарят пред ръководството на института за цялостната дейност на ръководените от тях звена;

–        Отговарят и координират научната дейност на звеното, което ръководят;

–        Съдействат за отстраняване на възникнали затруднения при ползване на апаратура, помещения и консумативи;

–        Организират научни семинари и колегиуми;

–        Предлагат програми за  научното развитие на научния състав;

–        Организират, контролират и отговарят за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в звеното.

        3.   Документи за кандидатстване:

Да бъде представен пълен набор документи в един екземпляр на хартиен и електронен носител за допускане до участие в конкурса:

–       Заявление за участие в конкурса;

–       Копие от заповедта за текущия конкурс за избор на Ръководител секция/лаборатория;

–       Автобиография;

–       Диплом за завършено висше образование – копие;

–       Диплом за придобити научна степен и звание – копие;

–       Списък публикации;

–       Списък цитирания;

–       Отпечатъци на публикациите и цитиранията на електронен носител;

–       Програма за развитие и управление на научното звено.

  Документите за кандидатстване, да се подават в Деловодсвото на института от  9.00 до 16.00 часа. Срок за подаване на документите:

/ 3 седмици/ от обявяването на конкурса до 28. 11. 2019г. Резултатите от избора ще бъдат обявени с решение на НС на ИБИР-БАН.

                                                                                                                                    ДИРЕКТОР:/п/

                                                                                                                                                                                          /Проф.Сорен Хайрабедян,дбн,/

Програми и биографии на допуснатите до конкурса кандидати:

Доц. Елена Кузминична Кистанова:                      Доц. Росен Георгиев Стефанов

Автобиография – тук;                                           Автобиография – тук;

Програма – тук.                                                    Програма – тук.

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.