Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – асистент д-р Деспина Ваици Пупаки

– Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по научна специалност 01.06.17 „Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 02/872-00 -18./Държавен вестник, бр. 20/ 07.03.2017 г./

 – Заповед за научно жури по обявения конкурс № 181/04.05.2017 г.

 

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по научна специалност „Физиология на животните и човека“, шифър 01.06.17, професионално направление „Биологични науки“, шифър 4.3; област на висше образование „Природни науки математика, информатика“, шифър 4, от докторант д-р Деспина Ваици Пупаки, задочна форма на обучение, Секция: „Имунология на репродукията“, ИБИР-БАН

 

– на основание:

чл. 13 от ЗРАСРБ, чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР

доклад вх. № /17.12.2009 г.

* зачислен задочен докторант: д-р Деспина Ваици Пупаки

специалност: Физиология на животните и човека,шифър 01.06.17, професионално направление по шифър 4.3 – Биологични науки; област на висше образование по шифър 4-Природни науки математика.

Тема на дисертацията: „Роля на ендопептидазите в патогенезата на тумори на млечната жлеза при кучето”,

Научeн ръководител: доц. Павел Рашев

-разкрита със Заповед на Директора №– /–.–.–- .

 

Материали свързани с процедурата:

– Автореферат  – виж 

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация (20.10.2016 г, на основание на заповед № 314 от 17.10.2016 г. на Директора на ИБИР)

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№55/25.10.2015) и Заповед на Директора на ИБИР (No. 341/04.11.2016 г.):

 

Външни членове:

проф. Цана Бошнакова, дмн (Сити Клиник, Онкоцентър)

проф. Нина Атанасова, дбн (ИЕМПАМ-БАН)

проф. Марин Александров, двм (ИЕМПАМ-БАН)

 

Вътрешни членове:

проф. Мария Иванова, дссн

доц. Павел Рашев (научен ръководител)

 

Резервни членове:

Проф. Енчо Енев (Тракийски университет, Ст. Загора); доц. Теодора Данева (ИБИР-БАН).

 

3. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

проф. Цана Бошнакова –виж  

проф. Мария Иванова, дссн – виж 

 

– Становища:

проф. Нина Атанасова – виж

проф. Марин Александров – виж

доц. Павел Рашев –виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.