Антония Илиева Терзиева – процедура

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 109 от 21.12.2021 г.

– Заповед за научно жури по обявения конкурс № 31/22.02.2022 г./Протокол № 106 от 22.02.2022 г.

 

Допуснат до оценка в конкурса: Антония Илиева Терзиева – Караиванова

 

Научно жури:

Вътрешни членове:

Доц. д-р Таня Димова, дб – ИБИР-БАН

Доц. Цветелина Орешкова, дб

Доц. Диана Зашева, дб

– Резервен член:

Доц. Иван Бочев, дб

Външни членове:

Проф. д-р Искра Алтънкова, дмн – СУ“Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Анастасия Михайлова, дбн  – УМБАЛ „Александровска“

Резервен член:

Доц. Николина Михайлова, дб – Институт по микробиология – БАН

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.