Процедура Пламена Ставрева

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант Пламена Ставрева, секция: „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“, ИБИР-БАН

Основание:

На основание чл.9 и чл.13 от Закона за развитие на академичния състав в РБългария /2010/, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на акдемични длъжности в Българска академия на науките и § 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за развитието на академичния състав в РБългария/ДВ, бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г. /Правилник за изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” и решение на НС на ИБИР-БАН, Протокол № 106 от 22.02.2022 г.

Специалност: „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4.

Тема на дисертацията: „Влияние на новосинтезирани вещества от групата на метилксантините върху функционални показатели на мъжки гамети преди и след криоконсервация“,

Научeн ръководител: проф. Пламен Тодоров, дбн

Процедурата е разкрита със заповед на директора на ИБИР – БАН № 32 /22.02.2022 .

Материали свързани с процедурата:

Автореферат  – прочети тук

 

Ход на процедурата:

  1. Проведен разширен секционен семинар.
  2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 106/22.02.2022) и Заповед на директора на ИБИР (№ 32/22.02.2022 г.):

 Вътрешни членове:

Проф.  Пламен Тодоров, дбн – научен ръководител

Доц. Таня Милачич, доктор

 Резервен член:

Доц. Теодора Данева, доктор

 Външни членове:

Акад. Румен Панков – СУ „Св. Климент Охридски“;

Проф. Радостина Александрова – ИЕМПАМ – БАН;

Проф. Алексей Савов – УАГБ „Майчин дом“

Резервни членове:

Доц. Христо Гагов – СУ „Св. Климент Охридски“

  1. Постъпили рецензии и становища:

Рецензии:

доц. Таня Милачич – тук

проф. Радостина Александрова – тук

Становища:

проф. Пламен Тодоров – тук

акад. Румен Панков – тук

проф. Алексей Савов – тук

 

Защита на дисертационния труд – на 09.05.2022 г. от 15:00 ч.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.