KОНКУРС ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022

На основание Решение № 437 на Министерски съвет от 02.06.2021 г. и публикация на
сайта на Центъра за обучение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html), ИБИР-БАН обявява
конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една) и по специалност
Физиология на животните и човека – 1 (една). Държавен вестник бр. 61 от 23. 07. 2021 г.,
стр. 101 – 105 и заповед на Председателя на БАН № I-116/06. 07. 2021 г.
В срок от 13.08.2021г. до 13.10.2021г. кандидатите подават молба за участие в конкурса
до директора на ИБИР-БАН в деловодството на Института всеки работен ден от 10 до 16
часа, бул. Цариградско шосе 73.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на ИБИР-БАН, в която кандидатите посочват специалноста
(специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория
конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с
приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и
постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул.
“Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в
които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено
образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от
защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.
В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 06 до 10.12.2021 година,
по чужди езици от 13 до 17.12.2021 година.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от
изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от
добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват от 01.01.2022 г.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.