Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022

Със заповед I-42/16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021/2022 г. ИБИР-БАН обявява конкурси за една редовна и една задочна докторантура по специалност 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина.

Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: 14.03.2022 г. – 13.05.2022 г.

  • Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността, формата на докторантурата и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит)
  • Автобиография
  • Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
  • Медицинско свидетелство
  • Свидетелство за съдимост
  • Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област
  • Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева

Изпитите ще се проведат:

– по специалността от 13.06.22 г. до 17.06.2022 г.

– по чужди езици от 20.06.22 г. до 24.06.2022 г.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 01.10.2022 г.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.