Конкурси по докторантски програми

Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

В съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в Държавен вестник № 69 от 11.08.2023 г. се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. ИБИР-БАН обявява конкурси за:

1/ редовна докторантура по Професионално направление: 4.3. Биологически науки; Докторска програма: Физиология на животните и човека
2/ редовна докторантура по Професионално направление: 4.3. Биологически науки, Докторска програма: Имунология
3/ редовна докторантура по Професионално направление: 6.3. Животновъдство; Докторска програма: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването

Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР:
14.08.2023 г. – 13.10.2023 г.

Документи:
· Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се професионалното направление, акредитираната докторска програма и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит)
· Автобиография
· Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
· Медицинско свидетелство
· Свидетелство за съдимост
. Декларация № 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
· Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
· Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 04 до 08.12.2023 г.
– по чужди езици от 11 до 15.12.2023 г. (Датата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността – средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50).
Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Класираните кандидати се зачисляват от 01.01.2024 г.

 

Архив (Приключили процедури)

Конкурси по докторантски програми:

 

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. – виж

Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. – виж

Позиция „постдокторант“ март 2022 г.- виж

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 – виж

Kонкурси по докторантски програми за 2021-2022 учебна година – виж

Kонкурси по докторантски програми за 2020-2021 учебна година – виж

Конкурси по докторантски програми за 2019-2020 учебна година – виж

 

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.