Академична кариера

Процедури за развитие на академичния състав в ИБИР

 Страницата е последно обновена на 06.08.2021

 

Текущи процедури

1. Процедури за придобиване на ОНС “Доктор” и НС “Доктор на науките”

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант в самостоятелна форма на обучение  д-р Стефан Манчевсекция: “Имуноневроендокринология“, ИБИР-БАН – Процедура – тук.

2. Конкурси за заемане на академични длъжности

2. Конкурси за заемане на академични длъжности

2.1. ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА
РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“ – БАН

„На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 103/07. 12. 2021 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за:

Академичната длъжност „Главен асистент” по научна специалност ш. 01.06.23 “Имунология”,, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4. – 1 брой.

  Документи за участие в конкурса:

 1. Молба за допускане за участие в конкурса;
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплом за образователната и научна степен „доктор”;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Удостоверение за стаж по специалността;
 7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
 8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правилника на Българска академия на науките.

Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник.

Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. С

За повече информация: http://ibir.bas.bg/

За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg; hr-ibir@abv.bg

—@—

2.2. ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА
РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“ – БАН

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 99/27. 07. 2021 г.
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при
Българска академия на науките/ИБИР – БАН/ обявява конкурс за:
Академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Имунология“ (шифър
01.06.23; професионално направление 4.3. „Биологически науки“, област на висше
образование 4. „Природни науки, математика и информатика“) – 1 брой.
Документи за участие в конкурса:
1. Молба за допускане за участие в конкурса;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Диплом за образователната и научна степен „доктор";
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Удостоверение за стаж по специалността;
7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;

8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от
ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат
необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в Правилника за прилагането му и в
правилника на Българска академия на науките.
Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в
Държавен вестник 66 от 10.08.2021 г. стр. 22
Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в
Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.
За повече информация: http://ibir.bas.bg/
За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg; hr-ibir@abv.bg“

—@—

2.3. ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА
РАЗМНОЖАВАНЕТО “АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 97/18. 05. 2021 г.
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при
Българска академия на науките/ИБИР – БАН/ обявява конкурс за:
Академичната длъжност „Главен асистент” по научна специалност ш. 04.02.01
„Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”,
професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6
Аграрни науки и ветеринарна медицина – 1 брой.
Документи за участие в конкурса:
1. Молба за допускане за участие в конкурса;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Диплом за образователната и научна степен „доктор";
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Удостоверение за стаж по специалността;
7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от
ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат
необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в Правилника за прилагането му и в
правилника на Българска академия на науките.
Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в
Държавен вестник бр. 47 от 04.06.2021 г. , стр. 231.
Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в
Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.
За повече информация: http://ibir.bas.bg/
За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg; hr-ibir@abv.bg“
Одобрен кандидат: Цветан Стефанов Цветков – процедура, тук

—@—

2.4. ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА
РАЗМНОЖАВАНЕТО “АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН

„На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 101/14. 09. 2021 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/ обявява конкурс за:

Академичната длъжност „Главен асистент” по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина – 1 брой.

Документи за участие в конкурса:
1. Молба за допускане за участие в конкурса;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Диплом за образователната и научна степен „доктор”;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Удостоверение за стаж по специалността;
7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правилника на Българска академия на науките.

Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник.
Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

За повече информация: https://ibir.bas.bg/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0/
За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg; hr-ibir@abv.bg“

—@—

2.5. ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА
РАЗМНОЖАВАНЕТО “АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН

„На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 101/14. 09. 2021 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за:

  Академичната длъжност „Главен асистент” по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина – 1 брой.

  Документи за участие в конкурса:

 1. Молба за допускане за участие в конкурса;
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплом за образователната и научна степен „доктор”;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Удостоверение за стаж по специалността;
 7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
 8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правилника на Българска академия на науките.

Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник, бр. 87 от 19.10.2021 г., стр. 124.

Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

 

—@—

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“ – БАН

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 89/03. 11. 2020 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за:

                Академичната длъжност „Професор” по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4. – 1 .

                Документи за участие в конкурса:

1. Молба за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография по европейски образец;

3. Диплом за образователната и научна степен „доктор”;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Удостоверение за стаж по специалността;

7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;

8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правинлника на Българска академия на науките.

Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник брой 102 от  01. 12. 2020 г., стр. 69 – 70

Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg; hr-ibir@abv.bg

 

—@—

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“ – БАН

                Академичната длъжност „Доцент” по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4 – 1/2 щат.

Кандидатите за заемане на академичната длъжност „Доцент” трябва да отговарят на следните условия:

                Условия за заемане на длъжността:

1. Академичната длъжност „Доцент“ се заема от лица, придобили образователна и научна степен „доктор” която за специалностите от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност;

2. не по – малко от две години;

а) да са заемали академична длъжност „асистент”, „главен асистент”, , или

б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или

в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;

3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките”.

4. (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 05.05.2018 г.) да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5; 5. (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 05.05.2018 г.) да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

5. За предпочитане е кандидат със  заемана позиция и в индустрията.

Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от документите по член 19 от ЗРАСРБ, като автобиографията трябва да бъде по европейски образец, и допълнително да има списък на цитиранията. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

                Документи за участие в конкурса:

1. Молба за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография по европейски образец.

3. Диплом за образователната и научна степен „доктор”;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Удостоверение за стаж по специалността;

7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;

8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правинлника на Българска академия на науките.

Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник, брой 58 от 30. 06. 2020 г., стр. 77 – 78.

Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg

Допуснат до оценяване в конкурса кандидат : Таня Владимирова Милачич – Виж процедурата

 

3. Конкурси по докторантски програми

– все още няма обявени текущи конкурси за 2022 –

 


Конкурси за 2020-2021


Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021

На основание Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. и публикация на сайта на Центъра за обучение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html), ИБИР-БАН обявява конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една) и по специалност Физиология на животните и човека- 1 (една). Държавен вестник бр. 68 от 31. 07. 2020 г., стр. 58. и заповед на Председателя на БАН № 119/16.07.2020 г.

 

Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: 14.08.2020 – 14.10.2020

 • Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността и чуждия език, по който кандидата ще държи изпит)
 • Автобиография
 • Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
 • Медицинско свидетелство
 • Свидетелство за съдимост
 • Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област
 • Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 07.12.20г. до 11.12.2020 година

по чужди езици от 14.12.20г. до 18.12.2020 година.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Класираните кандидати се зачисляват от 01.01.2021 г.

БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

 


Архив (Приключили процедури)

1. Процедури за придобиване на ОНС “Доктор” и НС “Доктор на науките”

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Мадлена Нанева Андреева-Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Надя Емилова Петрова Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Мая Начева Попова  Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Ваня Димитрова Младенова Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Антония Терзиева – Караиванова Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – д-р Десислава Градинарска виж.

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Боряна Петковавиж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Марина Деянова Христова виж

–  Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” –  Силвина Запрянова  виж

–  Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – гл. ас. Ивайло Вангелов. виж

–  Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – д-р Веселин Василев.виж

– Процедура за защита на научна степен “доктор на науките” – доц. Сорен Бохос Хайрабедян, доктор –виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Професор”- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

– Процедура за защита на научна степен “доктор на науките” – доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян, доктор – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен “доктор” – главен асистент Десислава Абаджиева –виж

– Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – асистент Шина Иванова Пашова – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен “доктор” – асистент Елена Стоянова – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен “доктор” – асистент д-р Деспина Пупаки – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Камелия Винкетова Петкова виж

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” от д-р Мирослав Генов виж тук.

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”  Цветан Стефанов Цветков виж тук.

 

2. Конкурси за заемане на академични длъжности

– Обяви за заемане на академични длъжности – 2019,виж

– Обяви за конкурси за академичната длъжност “Доцент” – 2018 г., виж

–  Процедура за заемане на акад. длъжност “Професор” от доц. Пламен Тодоров Тодоров, дбн виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “главен асистент”- д-р Деспина Пупаки, виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Професор”- доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дн, виж 

– Процедура за заемане на академична длъжност “Професор”- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

– Процедура за заемане на академична длъжност “Професор“, секция “Имунохевроендокринология” – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент“, секция “Имунобиология на размножаването” – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент“, секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” –виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент“, секция “Лаборатория по репродуктивни “ОМИКС” технологии” – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Главен асистент“, секция “Ембриобиотехнологии при животните” – виж

 Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент”, секция “Молекулярна имунология” – виж

3. Конкурси по докторантски програми

KОНКУРС ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022
На основание Решение № 437 на Министерски съвет от 02.06.2021 г. и публикация на
сайта на Центъра за обучение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html), ИБИР-БАН обявява
конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една) и по специалност
Физиология на животните и човека – 1 (една). Държавен вестник бр. 61 от 23. 07. 2021 г.,
стр. 101 – 105 и заповед на Председателя на БАН № I-116/06. 07. 2021 г.
В срок от 13.08.2021г. до 13.10.2021г. кандидатите подават молба за участие в конкурса
до директора на ИБИР-БАН в деловодството на Института всеки работен ден от 10 до 16
часа, бул. Цариградско шосе 73.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на ИБИР-БАН, в която кандидатите посочват специалноста
(специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория
конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с
приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и
постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул.
“Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в
които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено
образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от
защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.
В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 06 до 10.12.2021 година,
по чужди езици от 13 до 17.12.2021 година.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от
изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от
добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват от 01.01.2022 г.

 

– Конкурси по докторантски програми 2019-2020 учебна година – виж

– Конкурси по докторантски програми 2017-2018 учебна година – виж

– Конкурси по докторантски програми 2016 – 2017 учебна година – виж

 4. Архив на обяви

Нормативни документи

1. ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

2. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАСРБ