• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • УСПЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

    25.09.2012

    На 20 септември 2012 в Заседателната зала на ИБИР „Акад. Кирил Братанов" се състоя открито заседание за провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема “Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръв” за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”, представен от Диана Маринова Гуленова, задочен докторант към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”.

    Защитата премина при голям интерес и успешно представяне на докторанта. След проведеното обсъждане и гласуване научното жури присъди единодушно на Диана Гуленова образователната и научна степен „Доктор”.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата