• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Съобщение за семинар на 17.11.2016 г.

    17.11.2016

     

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги, 

    На 17 ноември от 12.00 ч.  наш гост е доцeнт д-р Георги Радославов,

    Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, София, България 

    който ще представи лекция на тема:

    Генетично разнообразие имитохондриални генотипи при български автохтонни планински коне"

    Смята се, че популационната структура на планинските породи коне е запазена от всякакъв вид генетична интрогресия, поради тяхната географска изолация и специфичния полудив начин на развъждане. До момента няма публикувани молекулярно-генетични данни за балканските порoди коне. В това проучване ние се опитваме да представим информация за някои автохтонни породи планински коне в България. Извадката включва общо 121 коня от три различни планински масива: Стара планина, Родопите и Рило-Пиринския масив. Те са анализирани  по митохондриалния D-loop регион (хаплотипи). Резултатите показват значително разнообразие на всички известни хаплогрупи с изключение на С, F и R. Западно Евразиийските хаплогрупи B, D, L и М са с най-високи честоти. Хаплогрупите A, J, I, O'P и Q също се наблюдават с високи честоти, но са неравномерно разпределени между трите популации. Анализът на българските породи коне разкриват консервиран (автохтонен) генетичен профил на Старопланинската и Родопската популации. За разлика от тях, Рило-Пиринската популация показва неочаквано смесен генетичен профил т.е.  масивна генетична интрогресия от Източно-азиатски тип коне. Генетичият пул на трите популации (породи) планински коне е силно хетерогенен и запазен, което налага тяхното in situ  съхранение.

     

    Заповядайте всички! 

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата