• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Съобщение за семинар

    16.02.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,

    На 21 февруари 2017 г. от 12.00 ч. В Института по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов” с ще се проведе редовен семинар с гост-лектор Сeверина Семкова,

    Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, София, България,

    на тема:

    КОМБИНИРАН ПОДХОД ЗА IN VITRO И IN VIVO ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОНИКВАНЕТО И ЛОКАЛИЗИРАНЕТО НА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ НАНОЧАСТИЦИ В ТУМОРИ СЛЕД ЕЛЕКТРОПОРАЦИЯ.

     

    Една от водещите причини за смъртност в световен мащаб са раковите заболявания. Поради тази причина, основните усилия на биомедицинските науки са насочени към повишаване ефективността на противораковите терапии. Обещаващи в това направление са две активно проучвани научни области – съвременната химиотерапия и насоченото доставяне на лекарства чрез наночастици. Едва в последните десет години се обособи и разви идеята за комбинирането им в рамките на мултифункционален наноматериал, съчетаващ възможности за диагностика и терапия (“тераностични наночастици”) и показващ обнадеждаващи резултати.

    Разработването на флуоресцентни наночастици, способни да бъдат доставени и в последствие да освободят лекарствени средства в таргетните тъкани, са съвременни стратегии в диагностицирането и терапията на раковите заболявания. Прилагането на трагет-специфични наносистеми позволяват да бъде достигната многократно по-висока локална концентрация (лекарства и/или контрастни агенти) в регионите на интерес, което силно повлиява диагностичния потенциал, както и терапевтичния ефект. През последните години все повече автори докладват за разработването и успешното прилагане на тераностични наночастици. При in vivo третиране се постига повишена системна циркулация, избягване на защитните механизми на организма и целево доставяне на лекарствени субстанции и контрасни агенти, с цел повлияване на раковите заболявания на клетъчно и молекулно ниво.

    Методите за лечение на тумори, базирани на електропорация, са обект на активно проучване, като интересите са насочени основно в следните направления: локално доставяне на антитуморни агенти, оптимизация на електричните параметри и изясняване на точните механизми на молекулярно ниво. Интерес представляват различните техники за насочване и увеличено задържане на наночастици в солидни тумори. Електроопосредстваното интернализиране е един обещаващ подход в тази насока. Електротретирането подпомага проникването, локализацията и задържането на наночастици в тумори. Подобряването на съществуващите и разработването на нови комбинации от електрохимиотерапия и дългоживущи нано-размерни системи за доставяне на лекарства, притежава потенциал за бъдеща терапевтична стратегия при персонализираното лечение на солидни тумори. 

     

    ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСИЧКИ!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата