• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • СЪОБЩЕНИЕ за обявен конкурс за академична длъжност

    05.05.2016

    ОБЯВА
    Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ - БАН, София, обяви конкурс за академична длъжност главен асистент по научна специалност 01.06.23 Имунология, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика“, към секция „Молекулярна имунология“ – обнародван в „Държавен вестник“ , бр. 19 от 11 март 2016 г. Виж:

    Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872 00 18.

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата