• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Разширен семинар на сек. "Имунология на репродукцията"

    12.03.2018

    Съобщение

    На 15.03.2018 r./четвъртък/ от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБИР- БАН ще се проведе разширен семинар на секция „Имунология на репродукцията” за докладване на основните резултати от докторантурата на Андрей Георгиев Величков, редовен докторант към сек. „Имунология на репродукцията” по научна специалност  шифър 01.06.23 „Имунология”, научно направление шифър 4.3. Биологически науки, област на висше образование шифър 4 Природни науки, математика и информатика, научен ръководител доц. д-р Велислава Терзиева за прекратяване удължаването на срока на докторантурата и отчисляване с право на защита.

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата