• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Разширен секционен семинар

    06.12.2017

                                                                                          СЪОБЩЕНИЕ

    На 11. 12. 2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен семинар на секция „Имуноневроендокринология” за докладване на резултатите на Мая Начева Попова, задочен докторант по научна специалност шифър 01.06.17 „Физиология на животните и човека“, професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на виеше образование - «Природни науки, математика и информатика» - шифър 4 по темата на дисертационния й труд: „Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната среда”.

    Поканват се всички с интерес към темата!

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата