• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Разширен секционен семинар

    28.11.2017

    Съобщение

    На 05.12.2017 г. /вторник/ от 11.30 ч. в Заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на получените резултати по разработване на дисертационен труд на тема "Роля на гама делта Т клетките по време на бременността при жените“ , представен от Антония Илиева Терзиева-Караиванова, редовен докторант към сек. „Имунобиология на репродукцията” по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. - „Биологически науки”, област на виеше образование -„Природни науки, математика и информатика” ш. 4

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата