• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Процедура за защита на образователна степен "Доктор" от д-р Злати Антонов Шекеров

    26.09.2016

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     

    На 26.09.2016 г.(понеделник) от 13.00 часа в Заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките ще се проведе вътрешно-секционен семинар за докладване на получените резултати по разработваната дисертационна тема: „Повишаване ефекта от прилагане на репродуктивните биотехнологии в коневъдството с цел: подобряване на генетичния ресурс” от Злати Антонов Шекеров, редовен докторант в секция „Ембриобиотехнологии при животните” по: научна специалност 04.02.01. „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление 6.3. „Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ .

    В разширения състав на семинара, съгласно законовите и нормативни разпоредби, участват:

    Доц. д-р Бойко Георгиев - научен ръководител

    1. 1.      Проф. д-р Мария Иванова
    2. 2.      Доц. д-р Сорен Хайрабедян
    3. 3.      Доц. д-р Красимира Тодорова
    4. 4.      Доц. Росен Стефанов
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата