• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Процедура за защита на образователна степен "Доктор" от Ирина Владимирова Кирилова

    26.09.2016

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 26.09.2016 г. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките ще се проведе вътрешно-секционен семинар за докладване на получените резултати по разработване на дисертационна тема „Фактори, влияещи върху оксидант-антиоксидантен статус и биологични качества на сперматозоиди в условия на in vitro съхранение” от Ирина Владимирова Кирилова, задочен докторант в секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” по: научна специалност 04.02.01. „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление 6.3. „Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина.

    В разширения състав на семинара, съгласно законовите и нормативни разпоредби, участват:

    1. 1.     Доц. д-р Бойко Георгиев
    2. 2.     Проф. д-р Мария Иванова - научен ръководител
    3. 3.     Доц. д-р Сорен Хайрабедян
    4. 4.     Доц. д-р Красимира Тодорова
    5. 5.     Доц. Пламен Тодоров
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата