• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Предварителна защита на дисертационен труд

    05.07.2019

    СЪОБЩЕНИЕ

     

    Уважаеми колеги,

     

        На 04.07.2019 /четвъртък/ от 15.00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, ще се проведе разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на тема: “Молекулна основа на нарушени фертилни функции  при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната среда, представен от  задочен докторант към секция "Имуноневроендокринология" по професионално направление „Биологически науки“ - шифър 4.3., област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“ – шифър 4, шифър 01.06.17 „Физиология на животните и човека“

        Поканени са всички заинтересовани!

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата