• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Предварителна защита на дисертационен труд

    13.06.2019
    СЪОБЩЕНИЕ
     
    Уважаеми колеги,
     
        На 27.06.2019 /четвъртък/ от 10.30 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, ще се проведе разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на тема" Проучване върху митохондриалния статус в яйчници и епигенетични маркери в ооцити на суперовулирани мишки, получавали комбинирана биодобавка", представен от Ваня Димитрова Младенова, редовен докторант към секция "Имуноневроендокринология" по научна специалност ш.04.02.01 "Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването" професионално направление - 6.3. Животновъдство, област на висше образование  - 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.
        Поканени са всички заинтересовани!
     
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата