• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Покана за събитие

    14.06.2017

    ПОКАНА

     

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     

    НА 03.07 .2017 г. /понеделник/ ОТ 11:00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО /ИБИР-БАН/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕПУБЛИЧНА ЗАЩИТАНА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” по научна специалност „Имунология”, ш. 01.06.23; професионално направление Биологически науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки, математика и информатика, шифър 4 на гл. ас. СИЛВИНА ЗАПРЯНОВА ЗАПРЯНОВА - КУКОВА, докторант на самостоятелна подготовка към сек. „Имунобиология на репродукцията”

     

    ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: ,,Роля на протеините на топлинния стрес в процесите на спермогенезата и апоптоза ”

    НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ: доц. Павел Рашев

    РЕЗЕНЗЕНТИ: Проф. Нина Атанасова,

          Доц. Таня Димова

     

    Поканени са всички желаещи да присъстват!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата