• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Покана за семинар

    20.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,

    На 21 ноември 2017 г. от 15.30 ч. В Института по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов” ще се проведе редовен семинар при следната програма:

     

    1. 1.  ДИФЕРЕНЦИАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ГАМА ДЕЛТА Т КЛЕТКИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА, представя Антония Терзиева, редовен докторат в секция Имунобиология на размножаването, ИБИР.

    Успешната бременност се свързва с контрол върху адаптивната имунна система на майката и компесаторен превес на вродената имунна система, част от която са уNK клетките и неконвенционалните Т лимфоцити - γδ Т клетките. За разлика от добре проучените уNK клетки, данните за γδ Т клетките са противоречиви, а ролята им за успешния изход на бременността е все още неясна. Нашето проучване върху количеството и фенотипа на γδ Т клетките по време на бременността показа, че ранната бременност индуцира инфлукс на терминално диференцирани γδ Т клетки на майчино-феталната граница. Количествените и фенотипни вариации между децидуа-базираните и кръвните γδ Т клетки по време на бременността вероятно са провокирани от близостта на фетуса и възможни взаимодействия с трофобластни антигени.

    Проучването е финансирано от Фонд научни изследвания по проект ДН 03/5.

     

    1. 2.     ТРАНСПЛАЦЕНТАРЕН ПРЕНОС НА МИКОБАКТЕРИАЛНИ L-ФОРМИ И ΓΔ Т-КЛЕТЪЧЕН ОТГОВОР В ПЛАЦЕНТОБИОМАНА БЦЖ ВАКСИНИРАНИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ, представя доцент Таня Димова, секция Имунобиология на размножаването, ИБИР.

    Способността на бактериите да съществуват като популации от самовъзпроизвеждащи се форми с дефектна или изцяло липсваща клетъчна стена (L-форми) се възприема като адаптивен механизъм за оцеляването им при неблагоприятни условия. Наличието на филтрабилни L форми в БЦЖ ваксината, установено в предишно наше проучване, повдига наистина важни въпроси и показва колко малко знаем за механизмите за дълготрайно перзистиране на бацилите на M. bovis БЦЖ in vivo. Плацентата е колонизирана с непатогенни бактерии (коменсали и мутуалити) като се дефинира динамичен плацентарен микробиом (плацентобиом) със специфични метаболитни функции,  чийто ефект  върху развиващия се фетус е все още непознат. Ние успяхме да изолираме микобактериални L-форми от кръвта на новородени бебета, чийто майки са БЦЖ-ваксинирани. Добре известно е, че микобактериалната инфекция и БЦЖ ваксинацията индуцират специфична експанзия на Vδ2 γδ Т клетките in vivo и in vitro при ре-стимулация с микобактериални лизати и БЦЖ. Наше последващо проучване показа, че БЦЖ ваксинацията на майката повлиява плацентарния микробиом. В плацентобиома се установяват филтрабилни L-форми на БЦЖ ваксината, които преминават трансплацентарната бариера и проникват във феталната циркулация. Тези L-форми вероятно не са имуногенни, имайки предвид липсата на селективно намножаване на плацентарни Vδ2 γδ Т клетки.    

    ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСИЧКИ!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата