• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ОЦЕНКА МЕЖДИНЕН ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ННП "РЕПРОБИОТЕХ"

    16.07.2019

          От направена оценка на екип от МОН, в присъствието на заместник – министър Ангелиева на основание на междинен научен и финансов отчет по Национална научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България – РЕПРОБИОТЕХ“, където Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ при Българска академия на науките е утвърден като Партньор 2, е направено следното заключение:

    През отчетния период научната дейност по предвидените научни задачи е стартирала успешно и е в съответствие с предвидените и одобрени работни планове по работни пакети. Също така, от участия в заседанията на Изпълнителния съвет и други прояви по програмата, наблюденията на екипът от МОН са, че членовете на научните колективи на програмата имат нагласата и потенциала да реализират успешно и в поставените срокове всички задачи и да постигнат заложените индикатори. 

           На 12.07.2019 г. с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад, МОН одобри представените междинни отчети и дейностите по изпълнение на ННП РЕПРОБИОТЕХ следва да продължат.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата