• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ОБЯВА ЗА КОНКУРС

    11.11.2019

     

       На основание чл.46, ал.2 от Устава на Българска академия на науките и чл.26, ал.4 от Правилника за устройството, управлението и дейността, правилник за процедурата по избор на ръководител секция/лаборатория от 31.02.2015 г. на ИБИР-БАН, Решение на Научния съвет с Протокол №82/29.10.2019 г.,

       ИБИР-БАН обявява:  Вътрешен конкурс за избор на Ръководител секция „Ембриобиотехнологии при животните” при ИБИР-БАН, за срок от четири години.

       Допуснати до участие в конкурса, могат да бъдат кандидати, отговарящи на следните критерии:

    1. Ръководител секция или лаборатория могат да бъдат: лица със звание „Доктор на науките” или хабилитирани учени на основен трудов договор в Института.
    2. Основни функции и задължения:

       Отговарят пред ръководството на института за цялостната дейност на ръководените от тях звена.

    -       Отговарят и координират научната дейност научната дейност на звеното, което ръководят.

    -       Съдействат за отстраняване на възникнали затруднения при ползване на апаратура, помещения и консумативи.

    -       Организират научни семинери и колегиуми.

    -       Предлагат програми за научното развитие на научния състав.

    -       Организират, контролират и отговарят за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в звеното.

    1. Документи за кандидатстване:

       Да бъде представен пълен набор документи в един екземпляр на хартиен и електронен носител за допускане до участие в конкурс:

    -       Заявление за участие в конкурса;

    -       Копие от заповедта за текущия конкурс за избор на Ръководител секция/лаборатория;

    -       Автобиография;

    -       Диплом за завършено висше образование – копие;

    -       Диплом за придобити научна степен и звание – копие;

    -       Списък с публикации;

    -       Списък цитирания;

    -       Публикации и цитирания на електронен носител.

    -       Програма за развитие и управление на научното звено.

       Документите за кандидатстване да се подават в деловодството на института от 09:00 до 16:00 часа. Срок за подаване на документи /3 седмици/ от обявяването на конкурса: до 28.11.2019 г.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата