• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Конкурс за избор на Ръководител секция „ Ембриобиотехнологии при животните”

    12.04.2019

    СЪОБЩЕНИЕ

                   

                     УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

                      На основание чл.46, ал.2 от Устава на Българска академия на науките и чл.26, ал.4 от Правилника за устройството, управлението и дейността, Правилник за процедурата по избор на ръководител секция/лаборатория от 31.02.2015г. на ИБИР-БАН,  Решение на НС  с Протокол № 78 /09.04.2019г. и Заповед № 48/10.04.2019г. на Директора на ИБИР-БАН,

                 ИБИР-БАН  обявява:  Вътрешен конкурс  за избор  на  Ръководител  секция „ Ембриобиотехнологии при животните” за  срок от четири години.

                     Допуснати до участие в конкурса, могат да бъдат кандидати, отговарящи на следните критерии:

    1. Ръководител секция или лаборатория могат да бъдат, доктори на науките или хабилитирани учени на основна работа в Института.
    2. Основни функции и задължения:

    -        Отговарят пред ръководството на института за цялостната дейност на ръководените от тях звена;

    -        Отговарят и координират научната дейност на звеното, което ръководят;

    -        Съдействат за отстраняване на възникнали затруднения при ползване на апаратура, помещения и консумативи;

    -        Организират научни семинари и колегиуми;

    -        Предлагат програми за  научното развитие на научния състав;

    -        Организират, контролират и отговарят за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в звеното.

            3.   Документи за кандидатстване:

            Да бъде представен пълен набор документи в един екземпляр на хартиен и електронен носител за допускане до участие в конкурса:

    -       Заявление за участие в конкурса;

    -       Копие от заповедта за текущия конкурс за избор на Ръководител секция/лаборатория;

    -       Автобиография;

    -       Диплом за завършено висше образование – копие;

    -       Диплом за придобити научна степен и звание – копие;

    -       Списък публикации;

    -       Списък цитирания;

    -       Отпечатъци на публикациите и цитиранията на електронен носител;

    -       Програма за развитие и управление на научното звено.

                Документите за кандидатстване, да се подават в Деловодсвото на института от  9.00 до 16.00 часа. Срок за подаване на документите:

    / 3 седмици/ от обявяването на конкурса до 08.05.2019г. Резултатите от избора ще бъдат обявени с решение на НС на ИБИР-БАН.

                                                                                                                                        ДИРЕКТОР:/п/

                                                                                                                                                                                              /Проф.Сорен Хайрабедян,дбн,/

     

    Програми на допуснатите до конкурса кандидати:

    Елена Кистанова

    Росен Стефанов

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата