• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Конкурс за академичната длъжност "Доцент"

    Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ - БАН, София, обявява конкурс за академичната длъж­ност доцент по:

    Научна специалност 01.06.23.„Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика - един; 

     Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

     Справки и документи - в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел. 02/872 00 18.

    Обявата е публикувана в "Държавен вестник" брой 25 от 20.03.2018 г., стр. 87

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата