• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Институт по Биология и Имунология на Размножаването "акад. Кирил Братанов" стартира конкурс за доцент.

    05.02.2015

    Институт по Биология и Имунология на Размножаването "акад. Кирил Братанов" стартира конкурс за доцент с обява в Държавен вестник брой 9 от 03.02.2015 г.: Институт по Биология и Имунология на Размножаването „акад. К. Братанов“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование ш. 4. Природни науки, математика и информатика, по научна специалност 4.3. Биологически

    науки (01.06.23 Имунология) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872 00 18.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата