• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Избор на директор на ИБИР - БАН

    21.09.2018

    Управителният съвет на
    Българската академия на науките
    открива процедура за избор на директор на
    Институт по биология и имунология на размножаването

     

    За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

    Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник,списък на научните трудове,списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

         Краен срок за подаване на документите: 30 септември 2018 г.

    Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

    Релевантни документи:

    Правила за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография:

    Декларация за сътрудничество на структурите на ДС:

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата