• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР разкрива нова лаборатория по Репродуктивни омикс технологии

    16.01.2015

    ИБИР-БАН разкриваа нова Лаборатория по репродуктивни омикс технологии

    Цели:

    Изследване на глобалните промени на геномно, транскриптомно и протеомно ниво, свързани с биологичните процеси в норма и патология на репродуктивната система, и свързаните с нея органи

    Задачи:

    1. Изследване на промени в епигенетичната регулация и хроматиновата организация и ДНК метилационния статус при репродуктивни процеси и онкопроцеси на репродуктивни и свързани с репродукцията органи
    2. Геномни и транскриптомни изследвания – подготовка на библиотеки и проби за секвениране, биоинформатичен анализ на получени данни от секвениране
    3. Биоинформатичен анализ и биофизично валидиране на лиганд-рецепторни взаимодействия, имащи участие и значение при порцеси в репродукцията, имуномодулирането и онкологията
    4. Разработване и внедряване на методи за дизаин и клониране на вектори за екзогенна и геномна експресия на таргетни молекули, участващи в процесите и имащи значение при ембриогенезата, репродуктивната имунология, онкогенезата и др.
    5. Търсене на нови и валидиране на вече открити маркери с диагностично приложение, както и разработката на диагностикуми за практическо приложение

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата