• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР-БАН стартира процедура по защита на докторска дисертация

    16.01.2015

    На основание чл. 9 и чл. 13  от  Закона за развитие на Академичния състав в Р България, ППЗРАСРБ,  Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и  заемане на академични длъжности в БАН и Решение на НС на ИБИР/ Протокол № 37/13.01.2015 г. ИБИР-БАН стартира процедура по защита на докторска дисертация  на тема „Оценка на ефекта на биологичноактивните хранителни добавки Spirulina platensis Bемохерб-Т върху репродукцията на  зайкини” представена  от Десислава Василева Абаджиева, задочен докторант към сек. „Ембриобиотехнологии при животните ”

     

    Научно жури за защита на докторска дисертация по ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина е в състав:

     

    Вътрешни членове:

    1. Доц. Павел Рашев – ИБИР-БАН
    2. Доц. Елена Кистанова – научен ръководител ИБИР-БАН

     

    Външни членове:

    1. Проф. Лазар Козелов – Зам.председател на ССА
    2. Проф. Димо Пенков – Аграрен Университет гр. Пловдив
    3. Проф. Нина Атанасова – ИЕПМ-БАН

     

    Резервни членове:

    Доц. Росен Стефанов – ИБИР-БАН

    Проф. Емилия Райчева – ИЖН Костинброд

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата