• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР-БАН обявява четири конкурса за докторанти

    04.08.2014

    ИБИР-БАН обявява четири конкурса за докторанти редовна форма на обучение за 2014 – 2015 г. в съответствие с Решение № 293 на Министерски съвет от 13.05.2014 г. За повече подробности - сайта на ЦУ-БАН  http://edu.bas.bg/documents/2014_07_01_obiava.pdf

    • редовна докторантура по шифър 01.06.17 „Физиология на животните и човека”. Тема “Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на стволовите клетки”. Ръководител доц. Пламен Тодоров.
    • редовна докторантура по шифър 04.02.01. с научна специалност „Развъждане на сескостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”. Тема "Проучване върху митохондриалния статус и активността на  епигенетичните маркери в овариални клетки  на животни получавали биологично активни добавки“. Ръководител доц. д-р Е.Кистанова.
    • редовна докторантура по шифър 01.06.23, научна специалност  „ Имунология”. Тема: „Участие на човешки мезенхимни стволови клетки в неоангеогенеза при тумори на репродуктивните системи”. Ръководител доц. Милена Мурджева
    • редовнa докторантура по шифър 01.06.17, научна специалност “Физиология на животните и човека”. Тема: „Морфо-функционалните нарушения на сперматогенезата, ендокринен контрол и клинична стойност”. Ръководител проф. Петя Цветкова.


    По-важни дати и срокове:
    Срок за подаване на документи: 18.08. 2014 – 17.10.2014г
    Програма за изпита: 31.10.2014г
    Уведомяване за допускане: 27.10.2014г
    Конкурсен изпит по специалността: 1-5.12.2014г
    Конкурсен изпит по чужд език: 15-19.12. 2014г
    Зачисляване: 1.1.2015г
     
    Подаване на документи в деловодството на ИБИР - Цариградско шосе, 73.

    Необходими документи:
    1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

    2. Автобиография;

    3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

    4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

    5. Медицинско свидетелство;

    6. Свидетeлство за съдимост;

    7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

    8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
    Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

    За повече информация:
    (+359 2) 971 13 95/56; (+359 2)  872 00 18
    ibir@abv.bg
    kistanova@gmail.com
    milena_mourdjeva@abv.bg
    plamen.ivf@gmail.com
    tzvetkovap@mail.bg

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата