• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР-БАН обявява пет конкурса за докторанти по задочна и редовна форма на обучение за 2012 – 2013 г.

    17.09.2012

    Конкурсът е обявен в Държавен вестник № 59 от 3 август 2012 г.

    На базата на протокол №14 от заседание на НС при ИБИР и обявен конкурс в Държавен вестник № 59 от 3 август 2012 г., са предложени докторантури по следните специалности:

    Редовна докторантура по научна специалност ”Имунология”, шифър 01.06.23., професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на висше образование – «Природни науки, математика и информатика» – шифър 4.

    Тема на докторантурата: «Функционални взаимодействия между антиген представящи и децидуални стромални клетки през бременността”, с научен ръководител доцент Цветелина Павлова Велева-Орешкова.

    Задочна докторантура по научна специалност „Имунология”, шифър 01.06.23., професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на висше образование – «Природни науки, математика и информатика» – шифър 4.

    Тема на докторантурата: «Участие на човешки мезенхимни стволови клетки в неоангиогенеза при тумори на репродуктивните системи”, с научен ръководител доцент Милена Мурджева.

    Задочна докторантура по научна специалност „Физиология на животните и човека”, шифър 01.06.17., професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на висше образование – «Природни науки, математика и информатика» – шифър 4

    Тема на докторантурата: «Изследване на фактори при ин-витро култивиране върху епигенетичния контрол, в частност ДНК метилиране при ранни миши ембриони», с научен ръководител се предлага доцент Павел Рашев.

    Задочна докторантура в научна специалност „Физиология на животните и човека”, шифър 01.06.17., професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

    Тема на докторантурата: «Биохимичен анализ на някои показатели от змийска отрова от двата подвида пепелянка – Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis и влиянието им върху репродуктивните функции и ембриогенезата при мишки», с научен ръководител доцент Павел Рашев.

    Редовна докторантура по научна специалност „Физиология на животните и човека”, шифър 01.06.17.,  професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на висше образование – «Природни науки, математика и информатика» – шифър 4.

    Тема на докторантурата: „Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа предизвикани от съвременни фактори на околната среда”, с научен ръководител: доцент Росица Конакчиева, дбн.  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата