• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР-БАН обявява конкурс за редовни докторанти

    02.08.2013

    ИБИР-БАН обявява три конкурса за докторанти редовна форма на обучение за 2013 – 2014 г. (Държавен вестник № 66 от 26 юли 2013 г. виж и сайта на БАН)

    1. Редовна докторантура по научна специалност 6.3. Животновъдство („Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”). Тема на докторантурата: „Влияние на породата върху метилационния статус на гени свързани с репродуктивния потенциал“, с научен ръководител доц. д-р Сорен Хайрабедян д., и консултант доц. Е. Кистанова, д.

    2. Редовна докторантура по научна специалност „Физиология на животните и човека”- шифър – 01.06.17, професионално направление „Биологически науки” - 4.3. за нуждите на секция «Имуноневроендокринология» на тема: „Молекулни механизми на нарушена фертилна функция при жената, свързани с диабет 2, стрес и хронични възпаления” с научен ръководител професор Росица Конакчиева.

    3. Редовна докторантура по научна специалност „Имунология”- шифър – 01.06.23, професионално направление „Биологически науки” - 4.3. за нуждите на секция «Имунобиология на репродукцията» на тема: „Значение на клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормалната бременност при човек” с научен ръководител доц. д-р Велислава Терзиева, дм.

    Съгласно писмо N75/22.05.13г от Директора на Център за обучение – БАН, всички институти, които имат успешно издържали кандидати повече от планираните бройки, могат да изпратят официално писмо с искане да им бъдат отпуснати допълнителни бройки.

    По-важни дати и срокове:
    Срок за подаване на документи: 16.08. 2013 – 16.10.2013г
    Програма за изпита: 31.10.2013г
    Уведомяване за допускане: 25.10.2013г
    Конкурсен изпит по специалността: 2-6.12.2013г
    Конкурсен изпит по чужд език: 16-20.12. 2013г
    Зачисляване: 1.1.2014г

     

    Подаване на документи в деловодството на ИБИР - Цариградско шосе, 73.

    Необходими документи:

    • Молба по образец
    • CV
    • Диплома за магистърска степен (копие)
    • Медицинско свидетелство
    • Свидетелство за съдимост
    • Фактура на Центъра за обучение при БАН за внесена такса в размер 30 лв.

     

    За повече информация:
    (+359 2) 971 13 95/56; (+359 2) 971 13 95/50
    ibir@abv.bg
    soren.hayrabedyan@gmail.com
    kistanova@gmail.com
    r_konakchieva@abv.bg
    velislava_terzieva@yahoo.com

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата