• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР-БАН обявява конкурс за редовни докторанти

    20.03.2013

    ИБИР-БАН обявява два конкурса за докторанти редовна форма на обучение за 2012 – 2013 г. – допълнителен конкурс (Държавен вестник № 23от 8 март 2013 г. виж).

    1. Редовна докторантура по научна специалност 6.3. Животновъдство (Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването). Тема на докторантурата: Изследване на криопротективните свойства на полимери с различна молекулна маса, включени в среди за замарзяване на сперма от селскостопански животни, с научен ръководител доц. д-р Росен Стефанов.

    2. Редовна докторантура по научна специалност 6.3. Животновъдство (Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването). Тема на докторантурата:Идентификация на сперматозоидспецифични биомаркери, свързани с фертилитета и качеството на спермата и тяхната връзка с фактори на околната среда, с научен ръководител доцент доц. д-р Бойко  Георгиев.

     

    По-важни дати и срокове:
    Срок за подаване на документи                15.03. 2013 – 15.05.2013
    Програма за изпита                                     12.04.2013
    Уведомяване за  допускане                        21.05. 2013
    Конкурсен изпит по специалността         17-21. 06. 2013
    Конкурсен изпит по чужд език                 24-28. 06. 2013
    Зачисляване                                                 1.10.2013


    Подаване на документи в деловодството на ИБИР - Цариградско шосе, 73.

    Необходими документи:

    • Молба по образец
    • CV
    • Диплома за магистърска степен (копие)
    • Медицинско свидетелство
    • Свидетелство за съдимост
    • Фактура на Центъра за обучение при БАН за внесена такса в размер 30 лв.

     

    За повече информация:
    (+359 2) 971 13 95 /56; (+359 2) 971 13 95 /50
    ibir@abv.bg  end_of_the_skype_highlighting
    boykog@netbg.com
    rossenstefanov@yahoo.com

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата