• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР-БАН обявява конкурс за прием на редовен докторант

    25.09.2012

    И-т по Биология и Имунология на Размножаването - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовен докторант по научна специалност „Физиология на животните и човека”, шифър 01.06.17., професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на висше образование – «Природни науки, математика и информатика» – шифър 4. Тема на докторантурата: „Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа предизвикани от съвременни фактори на околната среда”; Научен ръководител -професор Росица Конакчиева, дбн.


    В срок от 17.08.2012 г. до 17.10.2012 г. кандидатите
    подават молба за участие в конкурса до:

    Директора на ИБИР – БАН, Бул. Цариградско шосе 73, 1113 София

     

    За справки:

    Проф. Росица Конакчиева

    ИБИР – БАН

    Бул. Цариградско шосе 73, 1113 София

    Тел. 8722517; 9711395/221

    e-mail: r_konakchieva@abv.bg

    http://ibir.bas.bg

     

     Дата на обявяване на конкурса - 17 август 2012 година.

     

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

    1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
    2. Автобиография;
    3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
    4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
    5. Медицинско свидетелство;
    6. Свидетeлство за съдимост;
    7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
    8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

    Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

    Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

    Изпитите ще се проведат:

    по специалността от 03 до 07.12.2012 година,
    по чужди езици от 13 до 19.12.2012 година.

    Изисквания:
     
    Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата