• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР-БАН обявява два конкурса за редовни докторанти за 2013 – 2014 г.

    25.03.2014

    1. Редовна докторантура по научна специалност „Имунология”- шифър – 01.06.23, професионално направление „Биологически науки” - 4.3. за нуждите на секция «Ембриобиотехнологии при животните» на тема: „Генно-регулаторна мрежа с участието на микро-РНКи, транскрипционни фактори и онко-фузионни събития при карцином на простата с диагностично значение” с научен ръководител доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян, доктор
    Анотация.

    Целта на настоящият дисертационен труд е проследяване на влиянието на микро-РНК-15а върху експресията на транскрипционни фактори, контролиращи клетъчната диференциация и епитело-мезенхимната трансформация в простатно-карциномен клетъчен модел. Ще бъде изследвано и влиянието на  самите транскрипционни фактори по отношение на прицелни гени (SLUG, c-Myb, E-cadherin, N-cadherin, SOX-9), участващи в епитело-мезенхимната трансформация, както и взаимното им влияние помежду им.

    Втората част на дисертационния труд включва изследване влиянието на микро-РНК-15а върху специфичен за простатния карцином онко-фузионен феномен.

    С помощта на синтетичи аналози на тази микро–РНК ще бъде оценен ефекта им върху клетъчен цикъл, оксидативен стрес и нивата на протеинова експресия на транскрипционните фактори. За целта ще бъдат използвани методи за клетъчно култивиране, флоуцитометрия и RT-qPCR.

    2. Задочна докторантура по научна специалност „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”. Тема на докторантурата: „Роля на биологично активни субстанции и спермално плазмени протеини във връзка с осъщестяването на in vitro контрацепция при женски кучета“, с научен ръководител проф. Мария Иванова.

    По-важни дати и срокове:
    Срок за подаване на документи: 14.03. 2014 – 14.05.2014г
    Програма за изпита: 11.04.2014г
    Уведомяване за допускане: 20.05.2014г
    Конкурсен изпит по специалността: 16-20.06.2014г
    Конкурсен изпит по чужд език: 23-27.06.2014г
    Зачисляване: 1.10.2014г
     
    Подаване на документи в деловодството на ИБИР - Цариградско шосе, 73.
    Необходими документи:
    Молба по образец
    CV
    Диплома за магистърска степен (копие)
    Медицинско свидетелство
    Свидетелство за съдимост
    Фактура на Центъра за обучение при БАН за внесена такса в размер 30 лв.
     
    За повече информация:
    (+359 2) 971 13 95/56; (+359 2) 971 13 95/50
    ibir@abv.bg
    krasiot@yahoo.com
    kichevamar@abv.bg

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата