• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Защита на дисертация за образователна и научна степен "доктор"

    10.04.2012

    Институтът по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов” и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, на основание протокол от научен съвет № 11 от 24.01.2012г и заповед на директора на института № 21 от 31.01.2012г., съобщават, че на 24 април 2012г. от 12:00 часа в заседателната зала на института ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

     

    "Роля на мелатонин и растежни фактори в паракринната регулация на стероидогенезата и функционални характеристики на човешки репродуктивни клетки"

     

    за придобиване на образователна и квалификационна степен „доктор” по специалност Физиология на животните и човека (шифър 01.06.17) от Георги Николаев Георгиев, докторант в самостоятелна форма на подготовка.

    Научен консултант: доц. Росица Конакчиева, дбн

    Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИБИР – БАН, както и на интернет страницата на института.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата