• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Защита на дисертационен труд

    13.12.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 18.12.2017 г. от 14:30 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 от задочен докторант Камелия Винкетова Петкова, научeн ръководител: доц. Цветелина Орешкова, доктор  секция: "Молекулярна имунология".

    Добре дошли!

     

     

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата