• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Защита на дисертационен труд на 19. 03. 2018 г.

    19.02.2018

    СЪОБЩЕНИЕ

            На 19.03.2018 г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе защита на дисертационния труд на Марина Христова, редовен докторант по научна специалност  01.06.17 ’’Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3. - „Биологически науки”, област на висше образование -„Природни науки, математика и информатика”  4 на тема: "Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на стволови клетки".

            Каним всички интересуващи се, да присъстват!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата