• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

    13.12.2011

    Дните на „Отворени врати” по проект ReProForce, финансиран от 7РП на ЕС, организирани от Институт по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Братанов”, Българска Академия на Науките бяха проведени на 29 и 30 ноември 2011 година в Аулата на Института, бул. ”Цариградско шосе” N 73.

    Целта на Дните на „Отворени врати” беше:

    • Да представи традициите и настоящето на Института по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Братанов”, за партньорство в националното и европейското научно пространство.
    • Представяне на отчет за изпълнението на проекта.
    • Да покаже научните и приложни резултати, получени в Института, както и резултатите от дейностите по проекта.
    • Да демонстрира най-новите научни резултати в експерименталните и приложни изследвания, поучени със закупената по проекта апаратура, както и възможностите за съвместни изследвания с партньори от други научни институти и от бизнеса.

    Дните на „Отворени врати” бяха посетени от Зам. Председателя на Българска Академия на Науките, Акад. А. Попов, който приветства учените от Института и гостите от името на Ръководството на Академията. Беше получена официално поздравление от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.

    Сред гостите на Дните на „Отворени врати”, които наброяваха над 90 души, бяха представители: от ЦУ на БАН, колеги от Институти на БАН, от Мед.Университет, София –Катедра Биология, от ЛТУ -Ветеринарен Факултет, от СУ „ Св.Климент Охридски”– Биологически факултет, от Агробиологичния институт, от Института по животновъдство - Шумен, Института по животновъдство - Костинброд, Института по високопланинско животновъдство - Троян, Института по почвознание „Пушкаров”, от Изпълнителната агенция по селекция в животновъдство към МЗХ, от Държавната агенция за контрол на храните към МЗХ, от АГ центрове за „Ин витро оплождане”, представители на частни животновъдни асоциации, фирми и на медии.

    Пред всички участници беше представен мултимедиен филм, отразяващ научните постижения на учените в Института.

    На официалното заседание на Дните на „Отворени врати”, беше представен доклад на тема: „Традиции, настояще и отворени врати за партньорство на ИБИР в националното и европейско научно пространство”, от Проф. Димитрина Качева, Директор на Института. (виж)

    Последва „Представяне на отчет за изпълнението на проекта” от Доц. д-р Маргарита Моллова, Координатор на ReProForce проекта. (виж)

    На вниманието на посетителите беше специализираната изложба от постерни табла с документирани резултати от научните изследвания на учените от Института, представени на международни научни форуми. На специални табла можеше да се оценят проведените дейности по проекта - срещи и визити на учени от Института с партньорите, както и тези по програмата за мобилност в рамките на проект ReProForce.

    Особен интерес сред посетителите предизвикаха демонстрациите на най-новите резултати в експерименталните и приложните изследвания на младите учени в Института, получени с апаратурата и дооборудването, закупени със средства по проект ReProForce и други проекти. Проявеният интерес към възможностите на апаратурата и към демонстрираните резултати, беше основа за обсъждане на потенциални възможности за съвместни изследвания, както и на осъществяване на съвместни изследвания с бизнес-партньорите.

    На втория ден, 30 ноември 2011г., по програмата беше предоставена възможността на фирмите “ELTA 90M” и “Agilent”, с представителство в България - фирма „Диамед” да презентират оборудване и технологии за „Секвениране и микрочип анализи”.
    И двете презентации предизвикаха голям интерес. Проведени бяха дискусии за възможностите на представените технологии и тяхното използване в бъдеще за българската наука.

    Дните на „Отворени врати” дадоха възможност за широко популяризиране на специфичните цели на проект ReProForce, свързани с повишения научно-изследователски и технически капацитет на Института, за повишаване на неговата разпознаваемост в страната, както и на основните му дейности за двустранна мобилност на учените, организирането на съвместни научни семинари, създаването на научна мрежа с партньорите по проекта, както и локалните дейности за публичност на резултатите от проекта и изследователската дейност на Института.

    Създадени са контакти между учени от Института с колеги от други институти и с представители на бизнес средите. Очертани са възможностите за нови партньорства и съвместни изследвания при използване на новозакупената апаратура със средства по проектReProForce.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата