• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Генно-регулаторна мрежа между микроРНК-204, онкофузионния протеин TMPRSS2-ERG и транскрипционни фактори със значение за метастазирането в простатната канцерогенеза

    21.04.2015

           Със Заповед на Директора №147/20.04.2015, във връзка с разкриване на процедура за присъждане на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23, професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4, на основание чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР, чл. 13 от ЗРАСРБ и подаден доклад вх. № 435-НО/20.04.2015 г.,

              на 29.04.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов" ще се проведе апробация на дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" на тема: „Генно-регулаторна мрежа между микроРНК-204, онкофузионния протеин TMPRSS2-ERG и транскрипционни фактори със значение за метастазирането в простатната канцерогенеза”, представен от Доц. Красимира Олегова Тодорова -Хайрабедян, дб.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата