• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКЦИЯ ИМУНОНЕВРОЕНДОКРИНОЛОГИЯ“ В ИБИР-БАН

    26.02.2018

    ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 ал. 4 от Правилника за устройството, дейността, вътрешния трудов ред и изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ - БАН /ИБИР-БАН /приет на ОС на И-та, Протокол №4/28.09.2015 г./

    ОБЯВЯВАМ:

    ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКЦИЯ ИМУНОНЕВРОЕНДОКРИНОЛОГИЯ“ В ИБИР-БАН при следните условия:

    1.Основни изисквания за заемане на длъжността:

    Кандидатите за ръководител на секция трябва да бъдат доктори на науките или хабилитирани учени на основна работа в ИБИР-БАН.

    2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

    Заявление за участие в конкурса;

    Автобиография;

    Списък на публикациите;

    Списък на цитиранията;

    - Програма за развитие на секция „ИМУНОНЕВРОЕНДОКРИНОЛОГИЯ“

    3. Документите да се приемат в деловодството на ИБИР-БАН до 30.03.2018 г. -16.00 ч.

                                                                                                                 ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ:

          Проф. Петя Цветкова, дбн - Моля, виж!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата