• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Апробация на дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" на доц. д-р Сорен Хайрабедян

    15.01.2016

     

    Във връзка с разкриване на процедура за защита и присъждане на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23, професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4, на основание чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР, чл. 13 от ЗРАСРБ,

    на 22.01.2016 г. от 11.00 часа

    в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов" ще се проведе апробация на дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" на тема: „Роля на инфламазомната вродена имунна сигнализация за  нарушаване на кръвно-тестисната бариера, като адаптивен механизъм, водещ до развитие на инфертилитет”, представен от доц. д-р Сорен Хайрабедян.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата