• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Апробация на дисертационен труд

    07.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

            На 13.11.2017 г. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе апробация на дисертационния труд на Марина Христова, редовен докторант по научна специалност  01.06.17 ’’Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3. - „Биологически науки”, област на виеше образование -„Природни науки, математика и информатика”  4 на тема: "Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на стволови клетки".

            Каним всички интересуващи се, да присъстват!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата