• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Анализ на плазмената мембрана и биологичния потенциал на сперматозоиди

    20.03.2013

    Институтът по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, на основание заповед  №83 от 08.03.2013 г на Директора на Института, съобщават:

    На 4 април 2013г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: "Анализ на плазмената мембрана и биологичния потенциал на сперматозоиди от нерез при in vitro съхранение на ниски температури", за придобиване на образователна и квалификационна степен „Доктор” по специалност 04.02.01. „Развъждане на селско-стопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3. „Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“от Деница Боянова Даскалова, задочен докторант към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”.

    Научен ръководител: проф.Мария Иванова, дссн

    Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИБИР – БАН, както и на интернет страницата на института.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата